Article I. Àmbit

La Generalitat de Catalunyarealitzarà un concurs a la seva pàgina web http://universitatsirecerca.gencat.cat/conteslauraijoan . La promoció està dirigida a tots els interessats, majors de 18 anys. La participació és gratuïta. El lema de la promoció és: “La Laura i en Joan treuen tot el suc a la recerca”. Es sortejarà 3 lots per a 4 persones per l’activitat l’Aventura als arbres, al Bosc Vertical, entre tots els qui responguin correctament la pregunta.

Article II. Període de participació

La present promoció s’iniciarà el dia 10 de febrer a les 12 hores i acabarà el dia 3 de març de 2017 a les 12 hores, ambdós inclosos. Cada setmana es publicarà una pregunta.

Article III. Premis

El premi de la present promoció consisteix en un 3 lots per a 4 persones per l’activitat l’Aventura als arbres, al Bosc Vertical. La persona guanyadora de cada setmana rebrà el val per correu electrònic a l’adreça que hagi facilitat al participar en el concurs.

Article IV. La mecànica

La forma de participació

Per participar en la present promoció, els usuaris hauran de respondre a unapregunta relacionada amb el conte La Laura i en Joan treuen tot el suc a la recerca. Cada divendres, durant 3 setmanes, es publicarà una pregunta i s’haurà de respondre abans de les 12 hores del divendres següent.

De la celebració del sorteig
El 3 de març se sortejaran els premis entre totes les persones que hagin acerat la resposta. Es seleccionarà per sorteig una persona guanyadora i dues persones en reserva en cas que siguin necessàries. S’establirà un marge de cinc dies (entre el 3 i el 8 de març) per contactar amb la persona guanyadora.

De la notificació del resultat als guanyadors
El resultat del sorteig serà comunicat als premiats via correu electrònic.

Si abans del dia 8 de març la persona premiada no es pogués localitzar, perdrà el dret a percebre el premi obtingut, passant a adjudicar-se al següent guanyador extret com a reserva.

Article V. Altres Aspectes

PRIMER – La participació en la promoció queda prohibida a les persones directament implicades a nivell laboral en “La Laura i en Joan treuen tot els suc a la recerca” així com els seus familiars directes i als propietaris, treballadors i familiars directes de l’empresa encarregada de la publicitat d’aquesta promoció.

SEGON –La Generalitat de Catalunya es reserva el dret a evitar que sobre aquesta promoció s’estableixin sistemes d’especulació o negocis. Per això podrà exercitar les accions legals que estimin oportunes.

TERCER – El premi de la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi per diners en efectiu, canvi, alteració, compensació o cessió a petició de la persona premiada.

QUART –Complint el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades (la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre), la informació recollida en els formularis d’accés tindran la consideració de dades de caràcter personal i figuraran en un fitxer de la Fundació Ersília, que tractarà la informació amb l’exclusiva finalitat de gestionar les activitats del concurs i en cap moment les cedirà a tercers sense el previ i exprés consentiment dels representants legals dels menors.

La persona usuària del web http://universitatsirecerca.gencat.cat/conteslauraijoan queda informada i dóna el consentiment exprés per a l’accés, tractament i comunicació de les seves dades personals esmentades anteriorment. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les vostres dades i d’oposició al tractament, podeu adreçar-vos mitjançant escrit a la Fundació Ersília, adreça Carrer Frederic Mompou 2, baixos 08005 Barcelona, segons les condicions previstes en la legislació vigent.

CINQUÈ –La Generalitat de Catalunya no es responsabilitza de qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.

SISÈ – Pel simple fet d’acceptar els premis de la present promoció, la Generalitat de Catalunya es reserva el dret d’informar i publicar el nom dels guanyadors, per demostrar la veracitat d’aquesta campanya o amb altres fins promocionals, en qualsevol mitjà de comunicació, sense que aquells tinguin dret a rebre pagament o contraprestació per això.

Article VI. Acceptació de les bases
La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de totes les clàusules contingudes en aquest document de bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi la Generalitat de Catalunya.

Article VII. Dades errònies

La Generalitat de Catalunya queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que existeixi algun error en les dades facilitades per la persona premiada que impedeixi la seva identificació o lliurament del premi.